http://deltalab.iitk.ac.in/image/bbq.jpg
L-R: Vivek, Akanksha, Pratik, Pravendra, Abhishek, Siddhartha, Munender, Shailendra, Swaroop, Sarvesh, Aadil, Avantika, Prof. Vinay, Prateek, Sneha, Subhadip, Ankita, Blessen, Vishak, Rajat, L-R: Vinod, Utkarsh, Samik, Soumik, Badri, Raghav, Sandeep.
http://deltalab.iitk.ac.in/image/gallery.jpghttp://deltalab.iitk.ac.in/image/gallery00.jpghttp://deltalab.iitk.ac.in/image/gallery0.jpg
L-R: Badri, Raj Reddy, PratikL-R: Eric Horvitz, BadriL-R: C.V. Jawahar, Vineeth, Badri, Pratik